E Premte, 06 Mars 2015Ke leje rezidenti afatgjat?? Ja si p?rfiton q?ndrim e pun?sim n? territorin e Bashkimit Europian

Tribuna

Shkrimi i botuar n? numrin e kaluar t? Tribun?s, mbi vendimin e Parlamentit Europian (PE), q? u jep t? drejt?n poseduesve t? lejes s? q?ndrimit n? nj? vend an?tar t? punojn? n? ?do shtet tjet?r t? Bashkimit Europian, ka ngjallur mjaft interes nd?r lexuesit tan? t? shumt?. Por interesi ?sht? shoq?ruar edhe nga pyetje t? arsyeshme, drejtuar n?p?rmjet emailit, apo dhe drejt?p?rdrejt? n? bisedat me ta.

Nj? nga pyetjet ishte q? a mund t? p?rfitojn? edhe mbajt?sit e lejes afatgjat? apo edhe t? statusit t? rezidentit afatgjat? (epi makron diamenontos). Pyetja ishte me vend, pasi ne citonim se n? vendimin e PE thuhej q? ?legjislacioni ri nuk do t? mbuloj? ata q? kan? marr? statusin e banorit me q?ndrim t? gjat? (rezident afatgjat?), refugjat?t dhe punonj?sit e komanduar (t? cil?t p?rfshihen n? rregulla t? tjera europiane)...?.

Pik?risht, rezident?t afatgjat?, p?rfshihen n? nj? kategori tjet?r, e cila gjithashtu ka t? drejt?n e pun?simit n? vendet e BE, n?se ?sht? pajisur me leje q?ndrimi n? nj? vend an?tar.N? udh?zimin 2003/109EC t? Komisionit Europian, i cili u ndryshua p?r her? t? fundit n? maj t? vitit t? kaluar, dhe n? kapitullin ?E drejta e q?ndrimit n? vende t? tjera t? BE?, p?rcaktohet se:

Rezidenti afatgjat? mund t? ushtroj? t? drejt?n e q?ndrimit n? vend tjet?r t? BE nga ai q? i dha lejen e q?ndrimit, p?r nj? afat kohor m? shum? se tre muaj, n?se:

- Ushtron veprimtari ekonomike si rrog?tar apo si profesionist i lir?,

- Ndjek studime apo kualifikim profesional.

-Arsye tjet?r.

Gjithsesi, vendet an?tare t? BE mund ta kufizojn? numrin e lejeve t? q?ndrimit. Gjithashtu, sa i p?rket politikave t? pun?simit, vendet e BE kan? t?d rejt?n t?u jepoj prioritet qytetar?ve t? Unionit.

Gjat? dor?zimit t? k?rkes?s p?r titullin e q?ndrimit, autoritetet kompetente t? vendit t? dy t? BE (Vendi i par? i BE quhet ai q? ka dh?n? lejen e rezidentit afatgjat?), mund t? k?rkojn? paraqitjen e disa dokumenteve dhe posa??risht:

- Lejen e q?ndrimit t? rezidentit afatgjat?,

- Let?rnjoftimin

- Kontrat?n e pun?s,

- V?rtetim t? banimit.

Gjithashtu, duhet t? d?shmojn? se disponojn? t? ardhura konstante e t? mjaftueshme si dhe siguracion mjek?sor.

Pjes?tar?t e familjes t? rezidentit afatgjat? mund t?i bashkohen apo ta shoq?rojn? n? vendin e dyt? t? BE, me kusht q? familja t? jet? krijuar n? vendin e par? t? BE. N? rast t? kund?rt, zbatohet udh?zimi 2003/86EC i Komisionit Europian p?r t? drejt?n e bashkimit familjar.

Vendi i dyt? i BE mund t? refuzoj? q?ndrimin e emigrantit, vet?m n?se ekziston rrezik p?r rendin publik, sigurin? dhe sh?ndetin publik. P?r k?t? t? fundit, udh?zimi parashikon mund?sin? q? vendi i BE t? k?rkoj? ekspertiz? mjek?sore p?r t? ?ertifikuar se i interesuari nuk vuan nga s?mundje q? n? vendin prit?s (vendin e dyt? t? BE), nuk p?rb?jn? objekt dispozitash mbrojt?se.T? drejta

Rezidenti afatgjat?, q? nga momenti q? do t? pranohet n? vendin e dyt? t? BE-s?, ka t? drejt? n? t? gjitha p?rfitimet q? kishte edhe n? vendin e par?, me t? nj?jat kushte si dhe qytetar?t e vendeve t? bashkimit Europian.

Rezidenti afatgjat? n? vendin e dyt? t? BE-s?, e ruan statusin e vet ndaj vendit t? par? t? BE-s?, derisa t? p?rfitoj? t? nj?jtin status n? vendin e dyt?. Ai ka t? drejt? t? k?rkoj? statusin e rezidentit afatgjat? n? vendin e dyt?, pasi t? ket? mbushur nj? q?ndrim t? ligjsh?m prej 5 vjet?sh.Si p?rfitohet statusi i rezidentit afatgjat?

P?r t? aplikuar k?rkes? p?r leje q?ndrimi ?rezident afatgjat?? duhet:

1. T? jen? plot?suar pes? (5) vite q?ndrimi t? ligjsh?m n? Greqi, pa nd?rprerje. N?se gjat? k?tyre pes? viteve, jeni larguar jasht? Greqis? nj? her? p?r m? pak se gjasht? (6) muaj, periudha e largimit nuk zbritet nga afati pes? vjecar. N? qoft? se jeni larguar jasht? Greqis? per m? shum? se gjasht? (6) muaj pa nd?rprerje, duhet t? prisni derisa t? plot?sohen muajt q? jeni larguar, dhe at?her? paraqitet k?rkesa p?r aplikim. N?se gjat? periudhes pes? (5) vjecare, jeni larguar disa her? nga Greqia, p?r nj? periudh? kohore n? total m? pak se dhjet? (10) muaj, kjo periudh? nuk zbritet nga afati pes? (5) vjecar. N?se jeni larguar nga Greqia p?r nj? periudh? kohore m? shum? se dhjet? (10) muaj n? total, at?her? duhet t? prisni derisa t? plot?sohen muajt q? jeni larguar per t? paraqitur k?rkesen p?r aplikim.

2. T? jeni n? gjendje, q? me t? ardhurat q? fitoni t? plot?soni nevojat personale si dhe ato t? familjes suaj. Duhet t? keni ardhura t? pakt?n n? nivelin e ?8.500 n? vit, pa llogaritur ndihma sociale (p.sh. p?r paaft?si n? pun?). N?se jeni familjar, duhet q? p?r cdo an?tar t? familjes suaj t? kini nj? shum? shtes? prej ?1.275 n? vit. Kjo do t? thot? se, n?se familja p?rbehet nga ju (kryefamiljari) dhe bashk?shortja, duhet t? dispononi t? ardhura q? p?rllogariten si m? posht? ?8.500 + ?1.275 = ?9.775 n? vit. N?se keni edhe nj? f?mij?, at?her? duhen edhe ?1.275 t? tjera n? vit etj.

3. T? keni sigurim t? plot?, personal dhe t? familjes (personave n? ngarkim), p?rsa u p?rket shpenzimeve sh?ndet?sore.

4. T? keni t? pakt?n d?ftese t? shkoll?s 8-vjecare, t? marr? n? Greqi, ose ?ertifikat? mbi Njohuri t? gjuh?s, historis? dhe kultur?s Greke, t? Sekretaris? s? P?rgjithshme t? t? M?suarit t? Perjetsh?m, t? Ministris? s? Arsimit.Dokumentacioni q? k?rkohet:

1. Fotokopje e t? gjitha faqeve t? pasaport?s, t? ciles nuk i ka mbaruar afati ose fotokopje dokumenti tjet?r udh?timi t? njohur nga Greqia. N? qoft? se gjate pes? (5) viteve keni patur m? shum? se nj? pasaport?, at?her? duhen fotokopje t? secil?s prej tyre, t? cilat i bashk?ngiten k?rkes?s.

2. Fotokopje t? lejes s? q?ndrimit, q? nuk ka p?rfunduar afati i vlefshm?ris?, ose v?rtetim q? ju keni aplikuar p?r riperteritjen e saj.

3. Kopje t? deklaratave tatimore t? dy (2) viteve t? kaluara, pasi ?sht? kryer kontrolli nga Zyra Tatimore. N? qoft? se p?r vitin e fundit ende nuk ?sht? kryer, mjafton thjesht nj? kopje e deklarat?s s? t? ardhurave q? keni paraqitur.

4. V?rtetim nga IKA, OAEE, etj, se ju dhe familja juaj (personat n? ngarkim) jeni t? siguruar me mbulim t? plot? t? shpenzimeve sh?ndet?sore.

5. Fotokopje t? kontrat?s s? blerjes (zot?rimit ose pron?sis?) s? sht?pise, t? legalizuar ose kontrat?n e qiras? s? sht?pis?, t? konfirmuar nga zyra tatimore. N?se banoni n? sht?pi q? jua kan? l?n? n? p?rdorim, duhet t? paraqisni deklarat? t? pronarit t? sht?pis?, n? t? cil?n ai deklaron se ju ka l?n? n? p?rdorim banes?n konkrete, dhe p?r t? cil?n ai nuk mer qira, t? konfirmuar nga Zyra e t? Ardhurave t? Sh?rbimi Publik Financiar kompetent.

6. T? pakt?n d?ftese t? shkoll?s 8-vjecare, t? marr? n? Greqi, ose ?ertifikat? mbi Njohuri t? gjuh?s, historis? dhe kultur?s Greke.

7. Tre (3) fotografi me ngjyra.

8. Nj? (1) pages? aplikimi (paravolo) prej 600 ?.T? drejta

Mbajt?si i lejes ?rezident afatgjat?? ka trajtim t? barabart? me shtetasit grek? lidhur me:

1. Mundesin? p?r t?u pun?suar apo vet?-pun?suar si dhe kushtet e pun?simit, duke p?rfshir? edhe kriteret e pushimit nga puna dhe t? pages?s.

2. Edukimin dhe trajnimin profesional, duke p?rfshir? bursat p?r studim.

3. Njohjen e diplomave profesionale, certifikatave dhe titujve t? tjer?.

4. Sigurimin shoq?ror dhe p?rfitimet kryesore t? ndihm?s dhe mbrojtjes sociale.

5. P?rfitimin e leht?sive tatimore.

6. Mund?sine e strehimit, p?rdorimit t? mallrave dhe sh?rbimeve q? jan? n? dispozicionin e tij.

7. T? drejt?n e integrimit n? shoqeri si dhe at? t? an?tar?simit dhe pjes?marrjes n? sindikata pun?marresve ose pun?dh?n?sve, ose n? cdo lloj organizate, an?tar?t e s? ciles ushtrojn? nj? profesion konkret, duke p?rfshir? edhe p?rfitimet q? akordohen nga ky lloj organizimi (duke respektuar dispozitat mbi rendin dhe sigurin? publike).

8. Lirin? e l?vizjes dhe vendosjes (me q?llim banimin) n? t? gjith? vendin. Kjo e drejt? mund t? kufizohet n? p?rputhje me dispozitat e Nenit 74 t? Ligjit 3386/05.P?r m? shum? klikoni: http://epimakron.ypes.gr/epimakron/

E Hene, 30 Janar 2012


Komentet e juaja

E Diele, 04 Maj 2014  reni papa
kam adien aoristtu kam te drejte te punesohem ne vendet e BE-se?
E Shtune, 24 Gusht 2013  gentjan bengu
Pershendetje,ju lutem do doja te dija se a kam te drejta pune ne gjermani me lejen e qendrimit aoristis dhiarkias qe kam...kam bere regjistrimin atje..nuk kam lejen 5 vjecare makran dhiarkias dhe si mund ta nxjerr kete te fundit n.q.se duhet patjeter?A ka shkolle ku mund ta nxjerr sa me shpejt?Ju faleminderit shume dhe do t"iu isha shume mirenjohes po te me pergjigjeni sa me pare.....
E Merkure, 14 Gusht 2013  gentian shuti
pershendetje.Nese keni mundesi kisha nje pyetje ju lutem.Jam mbajtes i statusit te rezidentit afatgjate te tipit 105/2006 kam me shume se 3 muaj ne gjermani dhe megjithese kam paraqitur 3 kontrata pune nuk po me japin lejen e punes se kane perparesi te papunet e ketushem ne baze te ligjit te brendshem te tregut te punes.Kjo eshte nje ceshtje e veshtire qe nuk di si do te zgjidhet.Nese dini ndonje menyre per te perfituar leje qendrimi ne gjermani do tju isha mirenjohes te ma thoni.Problemi tjeter qe dua te sqaroj eshte ai i shoqerimit te familjes qe thoni me lart.familja ime ka perfituar bashkim familjar ne greqi por jane akoma me vertetim blu.A mundem ti marr me vete nese marrin lejen e qendrimit 2 vjecare nga greqia dhe a munden te rrine me kete leje2 vjecare me shume se 3 muaj perderisa une kam status afatgjate qe ma lejon kete gje?flm.
E Hene, 28 Janar 2013  andi mihali
edhe une karte 10 vjecare kam po nuk e di a me lejohet te punoje ne europe.kam karte homogjene.per z ilia une kam jetuar ne gjermani edhe nuk eshte e veshtire te gjeshe pune edhe banese.
E Marte, 28 Shkurt 2012  ilia bogdani
Prsh stafit te gazetes TRIBUNA! Te njejtin shqetesim kam dhe une si gjithe te tjeret dhe ndodhem ne pritje te pergjigjes tuaj se besoj se jeni te vetmit qe mund ta beni kete!Une jam i pajisur me karte 10-vjecare e pretendoj te shkoj per pune ne Gjermani ku mund te siguroj kontrate pune e banese!......flm!
E Enjte, 09 Shkurt 2012  Qemal Gjonpalaj
Ne cilat zyre mund te aplikojme per keto leje?
E Shtune, 04 Shkurt 2012  Tribuna
Pershendetje. Per gjithe pyetjet tuaja dhe te atyre qe na kane telefonuar, kemi kerkuiar nje takim ne ministrine e brendshme qe shpresojme ta kryejme brenda ketyre diteve e do t'ju pergjigjemi. Ne thjesht percollem tek lexuesi cfare eshte vendosur nga Parlamenti Europian dhe Komisioni Europian. Kalofshi mire
E Premte, 03 Shkurt 2012  
shkolla greke eshte kusht, se s ben duhet ta kemi diplomen? pres pergjigje. faleminderit.
E Enjte, 02 Shkurt 2012  BESNIK MUCO
Ju lutem do desha te di me lejen 10-vjecare mund te shkoj ne itali per te punuar?Nuk kam dhene kurs per greqishten nuk kam lejen(epimakron diamenontos) Kontrate pune gjej ne itali,por cfare duhet te bej si dhe ku..Fleminderit!
E Merkure, 01 Shkurt 2012  altin pulaj
Faleminderit per pergjigjen.Ndodhem ne itali dhe ne kuesture me thane qe nuk e njohim kete lloje leje..
E Merkure, 01 Shkurt 2012  Tribuna
Altin, si posedues i lejes Aoristu perfiton si rezidentet afatgjate, pra ke te drejte te punesohesh ne cdo vend te BE-se, por ne varesi te vendit, mund te te kerkojne kontrate pune. Kalofshi mire
E Merkure, 01 Shkurt 2012  altin pulaj
kam mare qe para 3 vjetesh(adia paramonis aoristou xronou)mund te punoje dot ne shtet tjeter europian?

Komento

TIRANË, 9 Dhjetor /ATSH/ -Kryeministri Edi Rama është sot në Bruksel për të marrë pjesë në...
Me ligjin e ri të miratuar së fundmi, një i vetpunësuar mund të blejë 20 vjet me rreth 200 mijë lekë...
Me 155 vota “pro” u votua buxheti i shtetit për vitin 2015, në një votim ku morën pjesë 290...
Zyrtarët amerikanë paralajmërojnë se publikimi i një raporti mbi disa praktika të CIA në...
Mijëra hungarezë protestuan kundër korrupsionit në organin tatimor të vendit dhe kërkuan më...
Rusia thotë se është e përkushtuar për të zhvilluar bisedime këtë javë me qëllimin...
Hapet rruga për qarkullimin në mënyrë eksperimentale të autobusave pa drejtues mjeti në Greqi, me...
Rritje 1,9% ka shënuar produkti i përgjithshëm i brendshëm (PBB) në tremujorin e tretë të këtij...
Në 25,9% është evidentuar niveli i papunësisë në Greqi në gusht 2014, duke shënuar një...
Papa Françesku, i kërkoi sot Lindjes së Mesme dhe Turqisë në mënyrë të veçantë...


© Copyright 2003 - 2015  Tribuna   Te gjitha te drejtat e rezervuara WPP